Przejdź na stronę Rzetelna Firma

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej

Oferujemy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków lub lokali na podstawie Art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami).

Art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
„3. Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz
budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie
świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna,
określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia
różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki
energetycznej budynku jest ważne 10 lat.”

Art. 5 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
„7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami;
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym
niż 50 kWh/m2/rok;
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w
roku;
7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.”

Poniżej przedstawiamy wzór świadectwa (wg. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 roku ws. metodyki obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącą samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyk energetycznych Dz.U. z 2008 nr 201 poz. 1240)