Przejdź na stronę Rzetelna Firma

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Nadzór inwestorski

Oferujemy Państwu kompleksową usługę nadzoru inwestorskiego. Nadzór w szczególności obejmuje:

 • Reprezentowanie interesów zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację inwestycji;
 • Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych i kosztorysów
  przedkładanych przez wykonawcę lub wykonawców robót budowlanych;
 • Sprawdzanie i opisanie faktur wykonawcy robót budowlanych oraz dokumentów
  załączonych, rozliczenia robót (inwestycji) i odbiór tych robót;
 • Kompleksowa koordynacja robót;
 • Dostarczanie Zamawiającemu niezbędnych danych dla celów planowania inwestycyjnego oraz akumulacji środków finansowych;
 • Dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z wykonawcą robót budowlanych i odbioru ostatecznego przy udziale Zamawiającego, w ramach tych czynności Wykonawca (Inspektor) zobowiązuje się do:
  1. Stwierdzenia gotowości do odbioru;
  2. Dokonania ewentualnych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od wykonawcy robót budowlanych, jak również przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu;
  3. Przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej;
  4. Przedkładanie Zamawiającemu informacji pisemnych i ustnych o zaawansowaniu prac w
   zakresie rzeczowym i finansowym;
  5. Nadzorowanie prac budowlanych, których wykonanie określa projekt budowlany;
  6. Kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z
   obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacja techniczną i dokumentacją projektową;
  7. Kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i
   obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót;
  8. Rozstrzyganie – w uzgodnieniu z zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku
   wykonywania robót;
  9. Sporządzanie  protokołów  konieczności  w  przypadku  potrzeby  wykonywania robót
   dodatkowych   lub   zamiennych,   uzasadnienie   potrzeby   wykonywania tych prac oraz
   wnioskowanie do zamawiającego o ich wykonanie;
  10. Sprawdzanie wykonania robót zanikowych;
  11. Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych instalacji i urządzeń;
  12. Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym;
  13. Uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku;
  14. Uczestniczenie  w  przeglądach  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi,  oraz  kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek;
  15. Dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji;
  16. Informowanie zleceniodawcy na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych
   nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego
   przez zleceniodawcę harmonogramu robót;
  17. Informowanie zleceniodawcy o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru
   spoczywa na zleceniobiorcy (ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji
   itp.) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót;
  18. Branie udziału w naradach koordynacyjnych związanych z realizacją nadzorowanych
   robót;